Interaktiv rasism på internet, i pressen och politiken: Diskurser om invandring och flyktingar i tider av kris

Forskningsprojektet, vid Örebro universitet, är finansierat av Vetenskapsrådet och baseras på premissen att flera dramatiska händelser under 2015 – som flyktingkrisen och terrorattentaten i Paris och Köpenhamn – gynnat en växande och allt mer synlig rasistisk europeisk opinion. Denna opinion växer också i en period då det europeiska samarbetet skakas i grunden.

Projektet syftar till att skapa förståelse för hur samtida rasistiska och främlingsfientliga föreställningar formas och distribueras i offentligheten. Mer specifikt så undersöks hur rasistiska och främlingsfientliga yttringar på internet sammanhänger och relaterar till representationen av invandring och invandrare/flyktingar i ledar- och opinionsjournalistik, samt till uttalanden från politiska företrädare. Projektet bryter ny mark i studiet av rasism, då fokus riktas mot hur rasistiska diskurser formas i dialogisk interaktion mellan aktörer i tre sociala fält; (1) den allmänna offentligheten, (2) opinionsjournalistiken och (3) politiken. I tre empiriska studier undersöks hur rasistiska och främlingsfientliga föreställningar framträder i relation till samhälleliga diskussioner om invandring och invandrare/flyktingar. Vidare så undersöker projektet om och hur interaktion mellan aktörer på internet och i sociala medier bidrar till att rasistiska och främlingsfientliga yttringar normaliseras.

I flera europeiska länder har nationalistiska partier flyttat fram sina positioner i folkvalda församlingar. De har lyckats placera invandringsfientliga åsikter på dagordningen – åsikter som ofta inbegriper rasistiska yttringar och förklaringsmodeller. Denna utveckling reflekteras också i en växande rasism i den medierade offentligheten. Inte minst har internet bidragit till att rasistiska uppfattningar blivit allt mer märkbara i vardagen. Rasistiska aktörer har, mycket tack vare sociala medier, flyttat fram sina positioner, och påverkar i högre utsträckning än tidigare det offentliga samtalet. Rasistiska föreställningar och yttringar normaliseras och påverkar politiska processer och beslutsfattande. Historisk forskning visar att medier spelar en mycket central roll i normaliseringen av rasism (exempelvis anti-semitism under 1930-talet). Medierna kan därför bidra till att rasistiska föreställningar gradvis naturaliseras, inte minst i situationer där öppna och demokratiska samhällen är under press. För att undersöka hur interaktiv rasism bidrar till att förskjuta gränserna för vad som är acceptabelt att uttrycka i frågor som rör migration och flyktingar så undersöks tre arenor där samhälleliga opinioner formas.

I den första studien undersöks hur rasistiska uppfattningar formas och sprids i relation till diskussioner om invandring/invandrare på internet och i sociala medier. Studien kombinerar kvantitativ och kvalitativ metod och analyserar plattformar som Facebook och Twitter, välbesökta “alternativa nyhetssidor” och kommentarer publicerade i relation till webbnyheter. Mer specifikt analyseras hur det ”publika samtalet” relaterar till ledar-/opinionsjournalistik och politiska aktörer i offentligheten.

Den andra studien undersöker ledar- och opinionsjournalistik i Sveriges sex största dagstidningar. Här analyseras hur invandring/invandrare konstrueras i etablerade massmedier och huruvida journalistiska beskrivningar bidrar till att förskjuta debatten om invandring/invandrare i en främlingsfientlig och rasistisk riktning. Studien baseras på kvalitativa analyser av artiklar som relaterar till invandring/invandrare från 2015 och framåt.

I den tredje studien analyseras uttalanden, som rör invandring/invandrare, från politiska företrädare i riksdagspartierna, under 2015 och framåt. Syftet är att undersöka om och hur den politiska debatten om invandring/invandrare relaterar till rasistiska och främlingsfientliga yttranden på internet och i den politiska ledar- och opinionsjournalistiken. Studien bygger på strategiska urval av politikers uttalanden på offentliga arenor som t.ex. nyhetsmedier, sociala medier och politiska församlingar.

Sammantaget bidrar de tre studierna med ny kunskap om hur rasistiska och främlingsfientliga uppfattningar formas och sprids i dialogiskt samspel mellan aktörer i olika sociala fält – och hur denna interaktion normaliserar rasistiska och främlingsfientliga tankegångar. Denna kunskap är särskilt viktig i förståelsen för hur rasism och främlingsfientliga tankegångar gradvis accepteras i det offentliga samtalet och på sikt kan utöva inflytande på politiskt beslutsfattande och på den generella samhällsutvecklingen.

Finansiär: Vetenskapsrådet 2017-2019

Projektledare: Universitetslektor/ Dr. Mattias Ekman, Örebro universitet

Projektdeltagare: Professor Michal Krzyzanowski, Örebro universitet