Professor i Medie- och kommunikationsvetenskap – strategisk kommunikation

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 70 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan kultur, konst, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. Många forskningsprojekt är direkt inriktade mot humanistiska fakultetens forskningsstrategiska satsningar på globala utmaningar och digital humaniora. För mer information, besök gärna: http://www.kultmed.umu.se

Beskrivning och arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår forskning, undervisning, handledning, seminarieledning, samverkan samt administrativt arbete. Den sökande ska initiera forskning där fler än den sökande ingår, bygga upp en forskningsmiljö inom det aktuella fältet, skapa externa kontakter, undervisa samt bidra till ämnets och institutionens utveckling. Undervisningen är förlagd till grundutbildningsnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Den sökande ska också följa utvecklingen inom medie- och kommunikationsvetenskap och området strategisk kommunikation och följa den samhällsutveckling som är av betydelse för ämnet. Innehållet i anställningen kan variera över tid och fördelningen av arbetsuppgifter sker med utgångspunkt i verksamhetens rådande förutsättningar och behov samt gällande bestämmelser.

I arbetsuppgifterna ingår fakultetsfinansierad forskning med 20 % och under de första fyra åren ytterligare 20 % forskningstid med tydlig inriktning mot att stärka forskningsanknytningen inom grundutbildningsprogrammet medie- och kommunikationsvetenskap och inom Programmet för strategisk kommunikation.

Behörighetsgrunder för anställningen
Behörig att anställas som professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning strategisk kommunikation är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning strategisk kommunikation, eller skicklighet relevant för fältet strategisk kommunikation.

Bedömningsgrunder för urvalet
Vid bedömningen fästs avseende främst vid skicklighet, i andra till förtjänst .

Med vetenskaplig skicklighet avses självständig vetenskaplig produktion, förmåga att planera och leda forskning samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Kriterier vid bedömningen är: bredd och djup i forskningen – dess kvalitet och omfattning, originalitet i forskningen, produktivitet, bidrag till det internationella vetenskapssamhället, uppdrag inom vetenskapssamhället, samt förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel. Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens.

Skicklighet att kommunicera och samverka med det omgivande samhället bedöms genom att exempelvis beakta relevanta omvärldskontakter, externa samverkansprojekt, populärvetenskapligt arbete, medverkan i uppdragsutbildning samt erfarenhet av övrig extern verksamhet.

Med pedagogisk skicklighet avses en förmåga att fortlöpande överblicka och strukturera ämnets kunskapsmassa, att förmedla kunskaper, engagemang och intresse för ämnet samt att aktivera studenternas lärande. Detta förutsätter gedigna ämneskunskaper samt en förmåga att systematiskt förnya och utveckla den egna kompetensen. Detta förutsätter även kunskaper om universitetsstudenters lärande, en förmåga att planera, undervisa i, examinera samt utvärdera universitetsutbildning samt en förmåga att stödja olika individers och gruppers lärande. Vidare förutsätter det en förmåga att tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter. Med pedagogisk skicklighet avses även förmåga att inta ett reflekterande förhållningssätt till den egna lärarrollen, samt kunskaper om samhällets mål och regelverk för högre utbildning.

Den pedagogiska skickligheten bedöms ur tre perspektiv: arbete med studenter, egen pedagogisk utveckling och bidrag till någon verksamhets pedagogiska utveckling. Den pedagogiska skickligheten ska vara förvärvad inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kompetensen ska vidare ha erhållits genom högskolepedagogisk utbildning eller annan motsvarande relevant utbildning eller dokumenterad erfarenhet. En professor ska dessutom ha genomgått utbildning i forskarhandledning om det inte finns skäl för annat. De pedagogiska meriterna ska vara dokumenterade i en pedagogisk portfölj.
Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga, språklig kompetens samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Goda språkkunskaper i svenska (eller skandinaviskt språk) och engelska, samt förmåga att undervisa på dessa språk utgör krav för anställningen. Arbetsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Särskild vikt ska fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. I sammanvägningen mellan dessa bedömningsgrunder ska vetenskaplig skicklighet tillmätas större vikt.

Särskild vikt ska vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet fästas vid forskningsskicklighet inom medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning strategisk kommunikation såsom exempelvis samhällskommunikation, marknadskommunikation, politisk kommunikation samt organisationskommunikation. God förståelse och kunskap om dagens föränderliga medielandskap, den ökade konvergensen mellan journalistik och PR samt digitaliseringens betydelse för dessa forskningsområden är också av stor betydelse. Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska stor vikt fästas vid förmåga att initiera, utveckla och leda forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning strategisk kommunikation. Stor vikt ska också läggas vid den sökandes förmåga att generera externa forskningsmedel. Dessutom ska stor vikt läggas vid den sökandes erfarenheter av internationellt forskningssamarbete.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska särskild vikt fästas vid bredd i ämneskompetens, bredd och engagemang i pedagogisk verksamhet, bredd i digital kompetens, förmåga att leda och inspirera ett lärarlag samt förmåga att framgångsrikt handleda inom forskarutbildning. Stor vikt ska också fästas vid den sökandes skicklighet att utveckla grundutbildningsprogrammens forskningsanknytning.

Vidare ska stor vikt fästas vid bedömningen av erfarenhet och skicklighet att utveckla och leda personal. Även övrig skicklighet som är av betydelse för att utveckla ämnesområdet är av vikt, däribland administrativ erfarenhet och skicklighet. Vikt ska också fästas vid skicklighet att utveckla ämnets samarbeten med andra ämnen. Dessutom ska vikt fästas vid förmågan att samverka och kommunicera med det omgivande samhället. För behörighet och bedömningsgrunder se http://www.umu.se/digitalAssets/186/186033_anstllningsordning-dnr-fs-1-1-851-16-korrigering-punkt-4-3-inkl-bilagor.pdf

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns på https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-befordran-och-docentprovning_2016.pdf .

Du ansöker via Umeå universitets rekryteringssystem senast 2017-12-01. Utlysning finns på http://www.umu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-jobb/

Länk till ansökningsportalen: https://umu.mynetworkglobal.com/se/what:login/jobID:170291/type:job/type:job/type:job/where:4/apply:1apply:1apply:1

Övrigt
Tillträdesdatum är 2018-07-01, eller enligt överenskommelse.