Anvisningar för nominering av kandidater till FSMK avhandlingspris för bästa avhandling 2017/2018

Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning (FSMK) utlyser Avhandlingspris 2019. Målet med priset är att lyfta fram en excellent doktorsavhandling inom Medie- och kommunikationsvetenskap eller Journalistik (eller motsvarande). Prisutdelning sker i maj 2019 i samband med FSMK-dagen i Örebro. Första priset är 5000 kr.

 • Avhandlingen ska vara framlagd och godkänd mellan januari 2017 och december 2018 (ink. planerad t.o.m.).  Nomineringar av avhandlingar som är äldre än två år eller som är att betrakta som ofärdiga kommer inte att behandlas. 
 • Avhandlingen ska vara framlagd och godkänd vid svenskt lärosäte och vara författad på svenska eller engelska.
 • Avhandlingen ska visa exceptionell kvalitet, prov på originalitet och intellektuellt djup i termer av teori, metodologi och analys, och utgöra ett väsentligt bidrag till kunskapsområdet.

Nomineringar kan göras av handledare, opponent, examinator, betygsnämndsledamot, eller annan kollega. Nomineringar ska vara FSMKs styrelse tillhanda senast den 30 november 2018. 

Senare inkomna nomineringar beaktas inte. Endast fullständiga nomineringar behandlas. 

Obligatoriska uppgifter

 • Avhandlingsförfattarens namn.
 • Avhandlingens fullständiga titel
 • Datum för disputation
 • Namn på opponent och betygskommitté.

 • Universitet och institutionstillhörighet för disputationen.
 • Namn och titel på förslagsställaren.

 • Kontaktinformation både till den som nominerar och till den som blir nominerad.
 • En tryckt kopia (PDF eller papper) av avhandlingen. 


Anvisningar för motivering

Motiveringen (max 750 ord) ska klart och tydligt lyfta fram styrkorna i den nominerade avhandlingen. Nomineringsförklaringen ska vara skriven på svenska eller engelska. För avhandlingar från discipliner utanför MKV eller journalistik ska avhandlingens värde för FSMKs medlemmar och institutioner tydliggöras och motiveras. 

Av motiveringen ska klart framgå varför avhandlingen kan anses som en excellent doktorsavhandling i Medie- och kommunikationsvetenskap eller Journalistik (eller motsvarande). Den som nominerar ska förklarar hur och på vilket sätt den nominerande avhandlingen uppfyller följande bedömningskriterier.

 • Hög kvalitet
 • Originalitet 
 • Intellektuellt djup i fråga om teori, metodologi och analys. 
 • Avhandlingens bidrag och betydelse för fältet. 

Nominering- och granskningsförfarande 

Alla nomineringar och avhandlingar som inkommer före deadline kommer att gås igenom i en första bedömning av en av FSMKs styrelse utsedd grupp (Mattias Ekman, Michael Forsman, Camilla Hermansson). De nomineringar, avhandlingar som uppfyller kriterierna går vidare till en grupp av sakkunniga inom FSMK-Sverige. (Om antalet nominerade avhandlingar skulle bli ohanterligt stort tar den av FSMKs styrelse utsedda gruppen i första steget fram en tätgrupp.) Avhandlingarna går sedan vidare för närmare läsning, bedömning och granskning av en sakkunnigkommitté som rekryteras inom FSMKs nätverk. Tanken är att varje avhandling ska bli läst av två sakkunniga. De sakkunniga rangordnar sedan avhandlingarna utifrån ovan angivna kriterier för excellens. FSMKs styrelse som utifrån denna rankning utser vinnaren. Vinnaren och även samtliga andra nominerade kommer meddelas beslutet skriftligen av FSMKs styrelse. 

Prisutdelning sker i maj 2019 i samband med FSMK-dagen i Örebro. Första priset är 5000 kr.

Nomineringar (inkl. kopia av avhandling) skickas till någon av följande.

mattias.ekman@sh.se

michael.forsman@sh.se

camilla.hermansson@ltu.se