Vad är professionell kommunikation i förskolan?

Linn Eckeskog, Umeå universitet

Den som varken har haft barn i förskolan eller själv arbetat i förskolan, är vanligtvis rätt ointresserad av min avhandling Kommunikation i förskolan (2019). Kanske sprider sig tysta suckar i mina unga studentgrupper när jag under föreläsningar smyger in exempel på förskolors laminerade påminnelser om att fylla på blöjor, eller berättar om förskolechefen som har förbjudit sina medarbetare att avsluta veckobrev med kram. Nej, blöjpåminnelser i förskolan är inte vad studenterna längtade efter när de sökte programmet för strategisk kommunikation vid Umeå universitet. Inte jag heller. Men som dotter till två förskollärare har jag tänkt på och pratat om förskolan i hela mitt liv. När jag blev antagen som doktorand i MKV med inriktning mot utbildningsvetenskap var jag väl bekant med de utmaningar förskolans personal möter i vardagen, och förutsatte att någon redan hade studerat förskolors kommunikation med föräldrar. I slutändan skrev jag den avhandling jag trodde redan skulle finnas. 

När Heide et al sammanfattar projektet Kommunikativa organisationerkonstateras att mer uppmärksamhet borde ägnades åt de medarbetare vars huvudsakliga arbetsuppgifterinteär kommunikation, men vars kommunikationspraktiker och förmågor organisationen är beroende av. Förskollärare och barnskötare är just en sådan grupp. Det huvudsakliga arbetet i svenska förskolor sker i barngrupp. Barngruppen står av förklarliga skäl också i centrum för de kollegiala samtalen, för forskningen och för litteraturen om förskolan. Föräldrarelationen framstår som något av en parentes, något vid sidan av, trots att den ingår i arbetet och är förknippad med stora utmaningar. 

Kommunikation med föräldrar har alltid ingått i arbetet vid förskolor, men förväntningarna på personalen har ökat när föräldrainflytandet stärktes i samband med 1990-talets reformer. Den omfattande digitaliseringen av offentlig sektor ökar ytterligare förväntningarna på personalens kommunikationsförmågor. Samtidigt som förskollärarna förväntas möjliggöra inflytande för mycket skilda föräldragrupper, är inslagen om föräldrarelationen i förskollärarutbildningen mycket begränsade. I avhandlingen visar jag att många också saknar tid för att arbeta med kommunikation på ett genomtänkt sätt, och därtill saknar ändamålsenliga arbetsverktyg. Kommunikation med föräldrar är också beroende av föräldragruppernas socioekonomiska status, vilket innebär att kommunikationsarbetet har helt olika innebörder i olika stadsdelar inom en och samma stad.

Jag menar att personalens vardagliga kommunikationspraktiker reglerar föräldrarnas möjligheter till delaktighet i förskolan. I kommunikationen pågår således ett gränsarbete. Samtidigt sker i kommunikationen också ett mycket tydligt professionaliseringsarbete. Förskolans medarbetare är vana att bli beskrivna, benämna och bedömda, men får sällan själva beskriva och benämna sin egen verksamhet i offentligheten. Förskollärarna och barnskötarna upplever en negativ mediebild av förskolan och uppfattar verksamheten som missförstådd och undervärderad. Arbetet med sociala medier har därför blivit en betydelsefull resurs i förskolans professionaliseringssträvanden, vars effekter kanske inte ska mätas i antalet läsare utan i upplevd meningsfullhet och upplevelsen av att (äntligen) formulera motberättelser. 

Jag är inte själv förskollärare och saknar därför den legitimitet som i förskolans värld kommer med en förskollärarutbildning och omfattande praktisk erfarenhet. Samtidigt hade jag inte fått fatt nyanserna i förskolornas kommunikation om jag inte betraktat arbetet och förskolan ur ett delvis utifrånperspektiv. Genom att betrakta och analysera kommunikation i förskolan som en form av ouppmärksammat kommunikationsarbete, har jag kunnat vrida och vända på sådant som tas för givet inom verksamheterna och identifierat utmaningar och möjligheter som sällan talats om i termer av kommunikation. 

Gensvaret från förskollärarstudenter, förskollärare och rektorer runt om i landet har varit stort, så stort att jag just nu skriver en kursbok om professionell kommunikation med föräldrar i förskolan. Min förhoppning är att den ska komma ut nästa höst. 

Linn Eckeskogs avhandling Kommunikation i förskolan– Förskollärares och barnskötares kommunikation med föräldrar i ett digitaliserat medielandskap(2019) finns att ladda ner här: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-155060. En kort intervju med Linn i Tidningen Förskolan finns här