Stadgar

Stadgar för Föreningen för Svensk Medie- och Kommunikationsforskning

§1. Föreningens namn är: Föreningen för Svensk Medie- och Kommunikationsforskning (fsmk).

§2. Föreningens ändamål är att främja forskningen om journalistik, medier och kommunikation i Sverige.

§3. Föreningens främsta uppgifter är

 • att inom forskningsområdet journalistik, medier och kommunikation vara ett tvärvetenskapligt forum där forskare inom olika discipliner kan mötas och utbyta informationer och erfarenheter
 • att i kontakt med myndigheter och andra organ främja forskningen inom föreningens intresseområde
 • att uppmuntra och stimulera debatt i teoretiska och metodologiska frågor inom området
 • att genom information och kontakter stimulera intresset för forskningsområdet att stimulera samarbete mellan forskare samt mellan forskare och praktiker
 • att verka för bättre villkor och ökade resurser till forskningen om journalistik, medier och kommunikation
 • att verka för en bättre utbildning inom området

§4. Fsmk:s verksamhet utövas på så sätt som nedan stadgas om årsmöte och styrelse.

§5. Som medlemmar i föreningen kan antas personer som är eller har varit forskare inom området eller på annat sätt dokumenterat ett intresse för sådan forskning.

§6. Ansökningar om medlemskap ska avgöras av styrelsen.

§7. Styrelsens beslut om medlemskap kan överklagas och ska då avgöras av första ordinarie eller extra årsmöte.

§8. Medlemskap i föreningen förutsätter erläggande av den medlemsavgift som fastställts av årsmötet

§9. Anmälan om utträde ur föreningen ska meddelas styrelsen.

§10. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.

§11. Ordinarie årsmöte hålls en gång per år. Årsmötet bör anordnas i anslutning till det årliga symposiet, vilket bör rotera mellan de olika universitets- och högskoleorterna

§12. Rösträtt i föreningen utövas av medlem personligen.

§13. Valbar till förtroendepost i föreningen är envar medlem.

§14. För att årsmötet ska vara beslutsmässigt fordras att minst tio medlemmar – utöver styrelsen – är närvarande. Beslut i frågor upptagna under § 15 fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer lotten. Personval sker genom sluten omröstning om någon medlem begär det. Övrig omröstning sker öppet.

§15. Vid årsmötet ska förutom val av sammanträdesfunktionärer och två justeringsmän samt dagordningens godkännande förekomma

 1. behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse
 2. beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 3. fastställande av inkomst- och utgiftsstat för det kommande verksamhetsåret
 4. val av styrelsens ordförande samt arbetande sekreterare och dennes suppleant
 5. val av övriga styrelseledamöter jämte fem personliga suppleanter
 6. val av två revisorer jämte suppleanter
 7. val av eventuella representanter i andra organ
 8. val av valberedning
 9. ärende som styrelsens ordförande eller styrelsen finner för gott att upptaga på dagordningen samt
 10. ärende om vars behandling styrelseledamot, revisor eller enskild ledamot gjort skriftlig hemställan, vilken kommit sekreteraren tillhanda senast en månad före årsmötet
  fastställande av tid och plats för nästa symposium och årsmöte
 11. ärende som ej i stadgad ordning upptagits på dagordning må endast bli föremål för beslut såvida årsmötet enhälligt så beslutar.

§16. Skriftlig kallelse till ordinarie årsmöte ska ske två månader i förväg. Dagordning och övriga handlingar till sammanträdet utsändes per post till varje medlem senast10 dagar före sammanträdet.

§17. Föreningen sammanträder på skriftlig kallelse av styrelsen till extra sammanträde när styrelsen finner sådant erforderligt eller begäran därom med uppgift om ärende, som önskas behandlat, framställes av minst tio medlemmar.

§18. Extra sammanträde ska hållas inom 30 dagar efter det att begäran enligt § 17 inkommit till styrelsens sekreterare. Kallelse till extra sammanträde ska jämte dagordning utsändas med post till varje medlem senast 10 dagar före sammanträdet.

§19. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, varav två utses av årsmötet och en, sammankallande ledamot, av den avgående styrelsen. Beredningen har att till nästkommande ordinarie årsmöte framlägga förslag till styrelse och övriga funktionärer enligt § 15, dock med undantag för ledamöter i föreningens valberedning.

§20. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, arbetande sekreterare, kassaförvaltare, ytterligare tre ordinarie ledamöter samt sex personliga suppleanter. Styrelsen utser själv inom sig vice ordförande och kassaförvaltare. Styrelsen ska om möjligt vara så sammansatt att rimlig geografisk, ämnesmässig och könsmässig spridning föreligger. En styrelsemedlems mandatperiod ska vara ett verksamhetsår, dvs. perioden mellan två årsmöten. Mandatet kan förnyas. Detta sker vid det ordinarie årsmötet. Medlem för inte inneha post i styrelsen mer än fyra mandatperioder i följd men kan omväljas vid ett senare tillfälle. För att åstadkomma såväl kontinuitet som förnyelse bör 2-4 nya styrelsemedlemmar (av 13) väljas vid varje årsmöte.

§21. Sekreteraren är styrelsens verkställande ledamot och föredragande i styrelse.

§22. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst 3 styrelseledamöter så begär. Suppleanterna har rätt att närvara och yttra sig vid sammanträdena, till vilka de därför ska kallas. Suppleant saknar förslagsrätt och äger rösträtt endast då ordinarie ledamot är frånvarande

§23. För att styrelsen ska vara beslutsmässig, fordras att minst tre ledamöter samt ordföranden är närvarande. Vid sidan av de styrelsemöten som är erforderliga för förberedande av årsmöte ska minst ett styrelsesammanträde hållas varje vår och varje höst.

§24. Kallelse till styrelsesammanträde ska utsändas per post till varje styrelseledamot och suppleant senast 7 dagar före sammanträdet. Om särskilda skäl föreligger må kortare kallelsetid förekomma. I sådant fall må ärende bli föremål för beslut endast om styrelsen enhälligt så beslutar. Kallelse per telefon må i sådant fall även förekomma.

§25. Styrelsen åligger

 • att verkställa av föreningen fattade beslut
 • att i övrigt handha föreningens angelägenheter och förvalta dess tillgångar och skulder
 • att till ordinarie årsmöte avge verksamhetsberättelse för det gångna året
 • att utarbeta förslag till utgifts- och inkomststat för det kommande verksamhetsåret
 • att till årsmöten förbereda de ärenden som ska föredragas
 • att varje år ta initiativ till att anordna ett symposium, helst i samband med årsmötet

§26. Vid lika röstetal åligger ordföranden utslagsröst utom vid personval, då lotten skiljer.

§27. Personval sker medelst sluten omröstning om någon ledamot så begär. Övriga omröstningar sker öppet.

§28. Styrelsesammanträde må äga rum per post eller telefon.

§29. Föreningens styrelse utser inom sig firmatecknare

§30. Föreningens räkenskaper ska vederbörligen avslutade och genomgångna senast 15/4 överlämnas till revisorerna för granskning. Dessa ska senast 30/4 tillsammans med revisionsberättelse återlämna de granskade räkenskaperna till föreningen.

§31. Räkenskapsår ska löpa från 1 juli – 30 juni. Hålles årsmöte mer än tre månader efter räkenskapsårets utgång ska interimsbokslut föreläggas mötet.

§32. Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av årsmötet med 2/3 majoritet, eller enkel majoritet, eller enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Beslut om stadgeändring förutsätter att ärendet är upptaget på dagordningen.

§33. Om föreningen upplöses ska tillgångarna avsättas till en stipendiefond eller adderas till befintlig stipendiefond för forskning inom området.

Leave a Reply