Om FSMK

Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning (FSMK) finns till för dig som är aktiv inom eller intresserad av området medie- och kommunikationsvetenskap. Här finns en blandning av forskare, lärare, studenter och praktiker som drar nytta av varandras kunskaper om medier, kommunikation, information och journalistik. Föreningen har ca 200 aktiva medlemmar. Föreningens mål och vision är att främja forskningen om medier och kommunikation i Sverige och att förbättra villkoren för dig som studerar, arbetar och forskar inom området.

FSMK är ett tvärvetenskapligt forum där forskare inom olika discipliner kan mötas och utbyta information och erfarenheter. Ett övergripande mål för FSMK:s verksamhet är att verka för bättre villkor och ökade resurser till forskningen om medier och kommunikation, samt att stärka utbildningen inom ämnesområdet. FSMK verkar också för att genom information och kontakter stimulera intresset för forskningsområdet samt för att bidra till samarbete mellan forskare samt mellan forskare och praktiker. Föreningen arbetar också för att uppmuntra och stimulera till debatt i teoretiska och metodologiska frågor.

En central del av föreningens verksamhet handlar om samarbete – och då avses såväl samarbete inom ämnet (utbildning och forskning) som samarbete med andra discipliner. Föreningen har också ett nära samarbete med Nordicom som är ett nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet. Detta samarbete kommer bland annat till uttryck genom att alla medlemmar får en prenumeration på Nordicoms tidskrifter Nordicom-Information och Nordicom-Review.

FSMK grundades 1977 under namnet FSM (Föreningen Svenska Masskommunikationsforskare) och föreningen arbetade under de första tio åren bland annat aktivt för att få till stånd ett eget ämne för forskningsområdet kring medier och kommunikation. Föreningens förste ordförande var framlidne professor Kjell Nowak, då vid Handelshögskolan i Stockholm.

FSMK är också tillsammans med Nordicom och systerorganisationerna i Norge, Danmark, Finland och Island en viktig part i organisationen av de nordiska konferenserna för medie- och kommunikationsforskning som ägt rum vartannat år sedan 1973. FSMK stod värd i Umeå 1979 då konferensen för första gången hölls i Sverige.

Under de 30 år som föreningen funnits har det skett radikala förändringar i medielandskapet och området medier och kommunikation har blivit allt mer komplext. Faktorer som avreglering, digitalisering och globalisering har gjort att mediesfären vuxit lavinartat och att mediernas produktion, innehåll och publik förändrats i flera avseenden. Den tilltagande konvergensen i medie- och kommunikationsteknologin har bland annat medfört ett närmande till teknologiska vetenskaper, något som också avspeglas i den vetenskapliga bredden i FSMK:s medlemsregister.

Leave a Reply