Wahlgrenska stiftelsen post doc-stipendier på temat ”Is the World Becoming a Better Place?”

Tvååriga jubileumsstipendier till medieforskare med start 1 juli 2017

Med anledning av Lunds universitets stundande 350-årsjubileum utlyser Wahlgrenska stiftelsen fem post doc-stipendier om vardera 250 000 kronor på temat  ”Is the World Becoming a Better Place?”

Samhällsforskare av olika schattering ställs regelbundet inför pockande frågor av typen: Upplever vi färre krig och konflikter? Råder minskad fattigdom och större lycka? Har vi lyckats hantera miljöhotet? Har vi fått mer kvalificerade medborgare, större frihet och en livskraftigare demokrati, lokalt som globalt? Eller går den mänskliga utvecklingen kräftgång?

Många skulle mena att de senaste årens snabba och omvälvande förändringar av världspolitiken bekräftar tesen att vi vägletts av en omotiverad optimism; fredens förutsättningar är sämre än på länge och de kraftiga välståndsökningarna som följd av globaliseringen ojämnt fördelade.  Auktoritära strömningar är på frammarsch. Den snabbt växande populismen har samtidigt inneburit att liberala ideal och etablerade föreställningar om vad som utgör kunskap skakats i grunden.

Den centrala frågan är hur medievärldens olika aktörer förhållit sig till dessa snabba, omtumlande och radikala scenskiften?

Vi söker unga stipendiater som kan anlägga ett kvalificerat och nydanande medieperspektiv på denna angelägna problematik. Exempel på ämnen som kan komma i fråga är:

* Mediebevakning av krig och terror i realtid kontra långsiktig analys och reflektion

* Pressfrihetens nya villkor, samarbete mellan ledande kvalitetsmedier i t ex hanteringen av läckor” (Wikileaks, Panama Leaks, etc);

* Den globala journalistikens logik och kampen om publiken och dagordningen;

* Samspelet mellan bild, rörlig bild och text inom journalistiken;

* Narrativ och mediernas roll som aktörer i konfliktförlopp;

* Bildjournalistikens genomslag, bloggsfärernas tilltagande dominans, utarmningen av tidningsredaktionerna;

* Tendenser inom samtida film och tv-serier;

* Dystopierna som medial livsnerv;

* När sanningar förskjuts – ”politics of post-truth” och ”politics of denial”;

Vem kan söka?

  • Disputerade med färsk doktorsexamen (ej äldre än 5 år) i ämnen som Medie-och kommunikationsvetenskap, Filmvetenskap, Mediehistoria, Kulturvetenskap, Historia, Statsvetenskap, Sociologi, Globala studier, m fl

Ansökans utformning

  • Förutom en forskningsplan skall den sökande bifoga ett CV med kopior på examensbevis, en publikationslista, upp till tre representativa publikationer, samt kontaktuppgifter till två referenspersoner
  • Ansökningar med flervetenskapligt tema är välkomna

Mottagarna av stipendierna skall vara beredda på att delta i ett Wahlgrensymposium i Lund våren 2018.

Slutredovisning av hur stipendiet använts skall ske senast 31 december 2019.

Ansökningsformulär finns här nedan. Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda på nedanstående adress senast 15 mars 2017. Beslut om bidrag lämnas senast i maj 2017. Ansökan behandlas av Wahlgrenska stiftelsens forskningsråd. För frågor hänvisas till ordföranden, professor Magnus Jerneck, Magnus.Jerneck@svet.lu.se

Ansökningsformulär

Wahlgrenska stiftelsen grundades 1983. Dess ändamål är att stödja medieutvecklingen genom att lämna bidrag till medieforskning, främst i form av anslag till projekt eller individuella stipendier. Stiftelsen delar också sedan 1991 ut Wahlgrenska priset för framstående insatser inom medieforskningen.

Stiftelsen bär namn efter familjen Wahlgren som under tre generationer, från 1907 till 1987, stod i ledningen för Sydsvenska Dagbladet. Ordförande i stiftelsen är advokat Fredrik Jacobsson, Malmö. Kontaktperson: Fredrik Jacobsson, fredrik.jacobsson@luterkort.se.

Wahlgrenska stiftelsen, c/o Luterkort Advokatbyrå, Stortorget 17, 211 22 MALMÖ