FSMKs avhandlingspris 2017

Joanna Doona, Lunds universitet, vinnare av FSMKs avhandlingspris 2017

Vinnaren

För ett exceptionellt gott forskningshantverk där ett mångfacetterat väl syntetiserat teoretiskt ramverk bidrar till djupgående analys av ett rikt empiriskt material och formar ny kunskap kring den alltmer komplexa relationen mellan medier, politisk medvetenhet och samtidens och framtidens medborgare – för ett viktigt bidrag till samtida medie- och kommunikationsvetenskap – går FSMK:s avhandlingspris 2017 till Joanna Doona för avhandlingen Political comedy engagement. Genre work, political identity and cultural citizenship. Disputationen ägde rum 16 september 2016, i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet.

Doonas avhandling behandlar politisk komedi som en populär hybridgenre där politiska nyheter, samhällsanalys, komedi, satir och underhållning blandas samman. Detta är ett internationellt växande forskningsområde, men hittills har få studier fokuserat på publikens förhållningssätt till denna genre. Den vinnande avhandlingen, som är en av de första svenska studierna på området, är en kvalitativ publikstudie av unga svenskars engagemang i den politiska komedin, specifikt TV- och radiomedierad sådan, som en lekfull plats att engagera sig i samhällskritik och politisk diskussion genom ironi och humor, och samtidigt kritisk reflektion och ifrågasättande av såväl traditionell politik som de sätt på vilket sätt nyhetsmedia och journalistik har utvecklats. Författaren identifierar en “obekväm medborgare” (”uneasy citizen”) som inte har övergivit den liberala demokratins grundläggande värderingar, som intresserar sig för politik, men som söker sätt att engagera sig i demokratin och politik på nya mer informella sätt. Avhandlingen är innovativ både i nationell och internationell jämförelse i sin såväl empiriska som teoretiska sammanvävning av politiskt och kulturellt medborgarskap – och ett mycket starkt bidrag i avseende att integrera dessa två traditioner till en helhet, där receptionen av politisk komedi utgör ett synnerligen lämpligt analysobjekt. Och en genre som på grund av dess ökade popularitet, och det sätt som denna avhandling visar att unga människor engagerar sig i den, bör tas på allvar inom medieforskningen.

Tvåan

Vid sidan om vinnaren vill FSMK:s styrelse ge ett särskilt omnämnande till Charlie Järpvall och hans avhandling Pappersarbete: Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium.

Järpvalls avhandling lyfter fram ett medieobjekt av det ovanligare slaget, kontorspapperet. Syftet med avhandlingen är att analysera standardisering av format (A4, A3 osv) som lösning på en rad problem med produktion, reproduktion, cirkulation och konsumtion av växande mängder information under åren mellan 1920 och 1960. Denna mediearkeologiska avhandling utgår från ett vidgat mediumbegrepp och har mediematerialistiska ingångsvärden. Avhandlingstexten är strikt och saklig, därtill välskriven och väl argumenterad med analysteman som ordning, hastighet, kvantitet och kontroll.

Mot denna bakgrund vill FSMK:s styrelse dela ut ett diplom med ett hedersomnämnande till Charlie Järpvall. Motiveringen lyder: För originalitet och intellektuell skärpa, kombinerat med hög stilistik nivå och sinne för detaljer. 

Om FSMKs avhandlingspris 

FSMK:s avhandlingspris delas ut vartannat år. Senast det skedde var alltså 2015. Målet med FSMK:s avhandlingspris är att lyfta fram en excellent doktorsavhandling inom Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) eller Journalistik som lagts fram och godkänts vid svenskt lärosäte. Dessa avhandlingar ska visa exceptionell kvalitet, prov på originalitet och intellektuellt djup i termer av teori, metodologi och analys, samt ge ett väsentligt bidrag till kunskapsområdet. De avhandlingar som kunde komma i fråga för FSMKs avhandlingspris 2017 skulle ha lagts fram 2015 eller 2016 vid svenska lärosäten.

Åtta avhandlingar från ett antal MKV- och journalistikinstitutioner i Sverige nominerades av antingen handledare, examinator, betygsnämndsledamot eller kollegor. En grupp om fyra sakkunniga inom ämnesområdet fick i uppdrag av FSMKs styrelse att granska och rangordna dessa och för att kunna kora en vinnare har även ledamöter av FSMK:s styrelse läst de fyra som blev topprankade. Var och en av dessa är på sitt sätt utmärkta avhandlingar. När samtliga läsares rankningar vägdes samman kunde en klar och tydlig vinnare koras.