Nominera till FSMKs pedagogiska pris!

FSMK meddelar härmed om möjligheten att nominera kandidater till FSMKs pedagogiska pris. Enligt beslut i styrelsen ska priset tilldelas en person/grupp som gjort betydande nationella eller internationella insatser för att sprida kunskaper om medie- och kommunikationsforskning i en pedagogisk kontext. Detta kan innefatta såväl läromedelstext som ämnesdidaktiska artiklar och presentationer vid högskolepedagogiska konferenser

Behöriga att nominera är alla som är medlemmar i FSMK. Den nominerade ska också vara medlem, eller i de fall att ett kollektiv nomineras, ska huvudsakligen bestå av FSMK-medlemmar. Självnominering är tillåten, och nomineringen bör svara mot FSMKs huvudsakliga uppgifter, t.ex. “att uppmuntra och stimulera till debatt i teoretiska och metodologiska frågor inom området”.

Nomineringen ska, förutom tydlig information om den som nomineras, innehålla en motivering till nomineringen om högst 1 A4-sida. Nomineringen skickas senast den 1 februari 2024 till Elisabeth Stúr (elisabeth.stur@miun.se)

FSMKs styrelse behandlar inkomna nomineringar och utser pristagaren, som – förutom äran – mottar 10 000 kr.